Mykhail Kozakov

GM (2001)

Winner of many international tournaments.

back to top